Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden EPIC FX

Epic FX staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74736051.

Contactgegevens

De Steiger 57

1351 AD Almere

 

info@epicfx.nl

(+31)6 2526 1431

 

IBAN: NL43 INGB 0009202315

BIC: INGBNL2A

 

Artikel 1 – Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen van toepassing op alle overeenkomsten tot levering van goederen en/of diensten door Epic FX, alsmede op alle overeenkomsten waarbij Epic FX als opdrachtnemer dan wel leverancier optreedt.

 

Artikel 2 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 

Artikel 3 – Prijzen

Alle prijsopgaven zijn inclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd maar exclusief de verzendkosten.

 

Artikel 4 – Risico en eigendomsovergang

Na levering van goederen draagt de Wederpartij het volledige risico voor deze goederen.

 

Artikel 5 – Betaling producten

 1. Voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient de betaling van producten voor 100% voorafgaand aan de levering te geschieden. Of als men heeft gekozen voor betaal na ontvangst binnen 14 dagen na ontvangst van de producten. Indien de betaling uitblijft behoudt Epic FX zich het recht de producten terug te vorderen evenals eventueel gemaakte kosten.
 2. Voor de bestellingen welke worden gedaan bij Epic FX geldt een betalingstermijn van 7 dagen na factuurdatum, mits er overeengekomen is dat de bestelling op rekening is. Wordt de factuur niet binnen de gestelde termijn voldaan dan heeft Epic FX het recht administratiekosten van €15,00 per order in rekening te brengen.
 3. Voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient de betaling van diensten voor 50% voorafgaand aan de levering te geschieden. De resterende 50% geschied bij de uitvoering. De betaling geschiedt te allen tijde aan Epic FX en nooit aan derden.
 4. Bij uitblijven van betalingen die verschuldigd zijn, is Epic FX gerechtigd om administratiekosten/aanmaningskosten en eventuele incassokosten of kosten voor de rechtbank in rekening te brengen.
 5. Als er een betaaltermijn van 7 dagen is verstreken zullen de administratiekosten worden doorberekend aan de afnemer en ontvangt de afnemer een herinnering met verzoek tot betaling per ommegaande. Wordt aan dit verzoek niet voldaan zal Epic FX de afnemer in gebreke stellen en een sommatie tot betaling uitvoeren per ommegaande. Mocht er niet aan dit verzoek worden voldaan zal de vordering uit handen worden gegeven waarbij alle gemaakte kosten voor rekening van de afnemer zijn.

 

Artikel 6 – Verzending en retourneren

1.Ongeacht de waarde van de zending bepaalt Epic FX de verzendingswijze. In- en uitladingen van goederen zomede het transport geschieden buiten verantwoordelijkheid van Epic FX en zijn voor rekening en risico van de Wederpartij, behalve indien het transport wordt uitgevoerd door Epic FX zelf. 

2.Bij gratis verzending bepaald Epic FX de verzendmethode. Zodra de verzending verstuurd is, draagt Epic FX geen enkele verantwoordelijkheid voor de levertijd. 

3.Retourzendingen dienen voldoende gefrankeerd te zijn en de kosten hiervan zijn volledig voor de klant. 

4.Retourzendingen blijven de verantwoordelijkheid van de klant tot het moment dat de zending bij Epic FX wordt afgeleverd. Beschadigde zendingen worden niet geaccepteerd en eventuele schade wordt doorbelast aan de klant. Dit geldt ook  voor producten die gebruikt zijn of producten die zijn geopend. Dit in verband met hygiëne betreffende de cosmetische artikelen. Tevens dient een bestelling of een product dat retour gestuurd wordt vooraf aangemeld te zijn bij Epic FX. Indien de retourzending niet is aangemeld kunnen we deze niet in behandeling nemen en behouden wij ons het recht om het bedrag van de producten te crediteren zonder de verzendkosten.

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

 1. Iedere vorm van aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de betreffende goederen en/of diensten dat door Epic FX is doorberekend voor de desbetreffende goederen en/of diensten.
 2. Epic FX is niet aansprakelijk voor schade die de Wederpartij en/of een derde direct of indirect heeft geleden, lijdt of zullen lijden, ter zake van door Epic FX in opdracht van de afnemer c.q. opdrachtgever op haar producten aangebrachte beeldmerken, tekst, diensten e.d.
 3. De Wederpartij vrijwaart Epic FX voor alle aanspraken die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van vorderingen van derden op Epic FX ter zake van voorvallen, waarvoor Epic FX niet aansprakelijk is ingevolge deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 8 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Bij levering van diensten:

1.Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

2.Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

 

Artikel 9 – Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

 

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 

 

 1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 4. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

 

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

 

 1. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

 

Artikel 10 – Geschillen

Nederlands recht is van toepassing op de rechtsverhouding tussen Epic FX en de opdrachtgever/wederpartij, alsmede op alle geschillen die hieruit voortvloeien.

 

Artikel 11 – Privacy

Uw persoonsgegevens worden in het klantenbestand van Epic FX opgeslagen om de bestellingen te verwerken. Daarnaast gebruikt Epic FX uw gegevens, mits u hiervoor gekozen heeft, voor het versturen van mailings en nieuwsbrieven. Uw persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt. Wij hanteren de regelgeving volgens de wet op de privacy.